Fundacja Fuga Mundi informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2024 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2024 r. ale z kwotą o 36% mniejszą niż wnioskowano w ofercie.

W dniu 27 listopada 2023 w Domu Kultury LSM przy ul. Konrada Wallenroda 4 A, odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Przeglądu Poezji im. Stanisława Andrzeja Łukowskiego JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE  zorganizowanego przez Związek Literatów Polskich O/Lublin we współpracy z Fundacją Fuga Mundi.

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-04-2023 r. do 31-03-2024 r. realizuje projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” z dnia 29-10-2022 r., Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 40 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2022 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia III", którego celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-04-2022 r. do 31-03-2023 r. realizuje projekt „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r., Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 30 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

Fundacja Fuga Mundi informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2022 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2022 r. ale z kwotą o ponad 30% mniejszą niż wnioskowano w ofercie.

Fundacja Fuga Mundi, w partnerstwie z Fundacją Szlachetne Zdrowie, realizuje projekt „Szansa na zmiany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (RPLU.11.01.00-06-0030/20), w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.