Informujemy, że w okresie od 11 kwietnia do 10 grudnia 2013 r. Fundacja Fuga Mundi będzie realizowała usługi asystenckie dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublina w ramach projektu "Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej", będące elementem "PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN W LATACH 2008-2013

Niepełnosprawni mieszkańcy Lublina zainteresowani skorzystaniem z usług asystenckich proszeni są o zgłoszenie się do biura Fundacji przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie w celu wypełnienia wniosku dotyczącego zakresu i terminów usług asystenckich w 2013 roku. Głównymi adresatami projektu są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, potrzebujące stałej lub długotrwałej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, które do aktywnego funkcjonowania społecznego i/ lub zawodowego potrzebują pomocy asystenta/ opiekuna osobistego.

Zainteresowanych usługami zapraszamy do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10.00-14.00 (tel. 81 534-26-01). Do składanego wniosku na usługi asystenckie należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin. Wnioski na usługi stałe/ okresowe będą przyjmowane
w terminie do 30 kwietnia 2013 r. a wnioski na usługi doraźne przyjmowane będą przez cały okres realizacji projektu.

Zgodnie z założeniami projektu "Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej" zakres czynności asystenckich obejmować będzie:

  • pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych, a także związanych z załatwianiem spraw urzędowych.
  • pomoc w robieniu zakupów przy jednoczesnym czynnym uczestniczeniem osoby niepełnosprawnej.
  • pomoc przy przemieszczaniu się i towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kultu.
  • towarzyszenie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich.wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.
  • organizowanie i pomoc w dojazdach do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji i realizacji zainteresowań i pasji.


W 2013 roku w ramach ww. projektu Fundacja planuje realizację 2000 godzin usług asystenckich. Usługi świadczone będą w sposób stały/ okresowy lub doraźny. Zakładamy, że usługi świadczone będą w sposób stały/okresowy dla około 10-15 niepełnosprawnych, w ilości ok. 1600 godz. oraz dla około 15-20 osób doraźnie w ilości ok. 400 godz.