Szanowni Państwo

Fundacja Fuga Mundi jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce, które uzyskały wpis do sądu rejestrowego- dnia 22 stycznia 2004 roku o spełnianiu warunków organizacji pożytku publicznego w związku z ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Status organizacji pożytku publicznego stawia przed Fundacją wymagania, ale także daje nowe możliwości. Spełnianie najwyższych standardów krajowych i międzynarodowych obowiązujących w sektorze organizacji pozarządowych ma przyczynić się do szybszego rozwoju Fundacji i skuteczniejszej realizacji celów statutowych. Dzięki statusowi OPP Fundacja może korzystać z możliwości przekazywania 1,5% z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz Fundacji Fuga Mundi, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 137-138 w bloku J w następujący sposób:

 • 137. Numer KRS: 0000106416
 • 138. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, czyli 1,5% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (dla PIT-37 jest to kwota z rubryki 126).

 

Jeżeli chcesz przekazać 1,5% poprzez naszą Fundację na rzecz konkretnej osoby niepełnosprawnej lub cel to w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 137-140 w bloku J oraz rubrykę 139 w bloku K w następujący sposób:

 • 137. Numer KRS: 0000106416
 • 138. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, czyli 1,5% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (dla PIT-37 jest to kwota z rubryki 126)
 • 139. Cel szczegółowy 1,5%: imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, na którą ma być przekazany 1,5% lub cel.
 • 140. Wyrażam zgodę: Zaznaczyć "x"

 

DAROWIZNY

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej umożliwiając im pozyskiwanie środków także w ramach darowizn.

Wpłaty darowizn należy dokonywać na subkonto Fundacji: 94 1240 2382 1111 0010 4409 1986, koniecznie z dopiskiem: "darowizna dla (Imię i nazwisko Beneficjenta)"

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9)  określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o  których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  •  prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie,
 2. przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


DAROWIZNY ZAGRANICZNE

W przypadku darowizn wpłacanych z zagranicy, spoza terytorium Polski należy podać nr IBAN oraz SWIFT banku,
w którym Fundacja posiada rachunek bankowy, tj.

Numer IBAN: PL konto nr 94124023821111001044091986 (darowizna – Imię I Nazwisko)
Numer SWIFT: PKO PPLPW

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7)  określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych(określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie,
 2. przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Regulamin Fundacji Fuga Mundi

1 % Spot radiowy:

Darowizny na rzecz Fundacji można dokonać także drogą elektroniczną:

 

Darowizna na rzecz Fundacji Fuga Mundi
Kwota: PLN

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom Fundacji Fuga Mundi