Informujemy, że od 01 czerwca 2015 r.  do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Fuga Mundi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Spółdzielnią Socjalną „Koziołek”
z Lublina będzie realizowała Projekt pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy  w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”,  
współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Cele Projektu.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej 10 osób niepełnosprawnych ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej oraz umożliwiającej im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału.

W 2015 roku Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu cyklu działań edukacyjno-szkoleniowych dla 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które będą skierowane do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej przez Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, w ramach kontraktów socjalnych.

W ramach Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowani do Projektu uczestnicy wezmą udział  w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, ukierunkowanych na przyszłą aktywność zawodową. W 2016 roku w ramach Projektu zaplanowano do realizacji jedną z form zatrudnienia wspieranego i/lub udzielenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i/lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

Adresaci Projektu.

Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są
w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujące się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, nie otrzymujące: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zgodnie z kryteriami zawartymi w art.1 pkt 2 Ustawy
o zatrudnieniu socjalnym.

W pierwszej kolejności do Projektu kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne w wieku do 25 lat oraz w wieku 50+, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy także po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-14:00, tel. 81 534-26-01 lub do właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania Filii/ Sekcji MOPR w Lublinie.

Załączniki:
Ankieta Rekrutacyjna
Regulamin Projektu

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są do kolejnej edycji projektu planowanej na 2016 r.