Informujemy, że od 01 marca 2017 r. będziemy realizowali usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej", będącego elementem "Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020". Głównym celem projektu jest pomoc w zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej oraz w pełnieniu ról społecznych niesamodzielnym osobom o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym poprzez ich wsparcie w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Celem projektu jest także umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiąganie większej niezależności w codziennym funkcjonowaniu oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poziomu wykształcenia, rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych, kulturalnych, turystycznych, sportowych, ułatwienie dostępu do opieki lekarskiej i zajęć rehabilitacyjnych poprzez realizację usług asystenckich.

W ramach tego projektu z usług asystenckich będą mogli korzystać niepełnosprawni mieszkańcy Miasta Lublin, a usługi asystenckie realizowane będą zarówno dla osób pełnoletnich jak również dla niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia, których rodzice są czynni zawodowo i nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość korzystania z bezpłatnych usług jest:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnoletnich,
 3. zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublina.

I. USŁUGI ASYSTENCKIE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

 1. Dla osób niepełnosprawnych pełnoletnich:
  1. towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich, realizacji zainteresowań i pasji,
  2. pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów, szkoleń, kultu religijnego, 
  3. wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dla niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia:
  1. pomoc w dowozie np. do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, zajęć pozalekcyjnych, hobbystycznych, itp.
  2. towarzyszenie, opieka w miejscach np.: świadczenia terapii i rehabilitacji, zajęć pozalekcyjnych, hobbystycznych, itp.

II. USŁUGI ASYSTENCKIE NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

 1. Czynności takich jak:
  1. wykonywania czynności gospodarczych i porządkowych np. sprzątania, gotowania, wykonywania remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, itp.
  2. utrzymania higieny, mycia, kąpania, prześcielania łóżka, karmienia, itp.
  3. pielęgnacji wspierającej proces leczenia np. uzgadniania i pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pilnowania przyjmowania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, itp.
  4. zmiany opatrunków, pomocy w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, itp.
  5. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,
  6. poradnictwa specjalistycznego np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, prawnego, rozmów terapeutycznych, itp.
  7. pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi, majątkiem, itp.
 2. Osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach innych ustaw, z których wynikają zadania:
  1. usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
  2. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. W uzasadnionych przypadkach usługi mogą być przyznane, jako forma uzupełniająca osobom korzystającym z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i/ lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane usługami asystenckimi zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia dokumentacji projektowej.

Załączniki:

Wniosek pełnoletniej niepełnosprawnej osoby na usługi asystenckie

Wniosek rodzica/ opiekuna na usługi asystenckie dla dziecka do 18 roku życia