Fundacja Fuga Mundi realizuje Projekt pn. "Akademia Niezależnego Życia", współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016 - Kurs na samodzielność, Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczna oraz poprawa sytuacji psychologicznej, prawnej, zawodowej i kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 r. a jego adresatami jest 80 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujący na terenie woj. lubelskiego. W I okresie jego realizacji od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r. do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób spełniających kryteria udziału w projekcie. Wartość projektu wynosi: 414 160,00 PLN, wkład prywatny Fundacji wynosi: 21.600,00 PLN, a kwota w wysokości 392 560,00 PLN, jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016 - Kurs na samodzielność, Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
 3. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
 4. odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do realizacji działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia oraz zwiększenia samodzielności i niezależności społecznej i zawodowej,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
 6. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 7. inne określone w Regulaminie projektu.

W ramach projektu jego Uczestnikom oferujemy bezpłatne:

 1. konsultacje lekarskie,
 2. ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne,
 3. poradnictwo prawne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe,
 4. grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej i wyjazdowej,
 5. kursy zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

W ramach projektu realizowano następujące działania:

Organizacja biura projektu i zatrudnienie kadry projektu - kwiecień 2017 r.

Rekrutacja 40 BO do projektu - kwiecień-maj 2017 r.

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć wspierających rozwój osobisty - w ramach działania przeprowadzono zajęcia indywidualne z psychologiem, lekarzem, doradcą zawodowym, fizjoterapeutą oraz prawnikiem – kwiecień 2017 do marzec 2018.

Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej.

BO projektu podzielono na cztery grupy szkoleniowe po 10 BO w każdej i przeprowadzono spotkania grupowe w dniach:

 1. 23-24-25-26 maja 2017
 2. 04-05-06-07 lipiec 2017
 3. 26-27-28-29 września 2017
 4. 24 -25-26-27 października 2017
 5. 07-08-09-10 listopada 2017
 6. 05-06-07-08 grudnia 2017
 7. 09-10-11-12 stycznia 2018
 8. 13-14-15-16 lutego 2018

Razem zorganizowano 8 spotkań grupowych stacjonarnych zgodnie z budżetem i planem we wniosku. Razem zostało przeprowadzonych 48 godzin zegarowych zajęć dla każdej grupy – łącznie dla 4 grup przeprowadzono 192 godziny zegarowe zajęć.

Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów aktywizacji społecznej w formie wyjazdowej.

Zorganizowano 3-dniowe (09-10-11 czerwca 2017 r.) warsztaty aktywizacji społecznej wyjazdowe, które odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Okunince nad Jeziorem Białym. Zgodnie z harmonogramem odbyły się zajęcia z zakresu prawnego, zdrowotnego oraz doradztwa zawodowego w ilości 6 godzin zegarowych dziennie. Razem zostało przeprowadzonych 18 godzin zegarowych zajęć dla każdej grupy – łącznie przeprowadzono 72 godziny zegarowe zajęć. Beneficjenci skorzystali też z różnych form integracji grupowej, w tym poprzez wspólne ognisko, dyskoteki, spacery, jazdę na rowerach, nordic walking, pływanie itp.

Organizacja i przeprowadzenie samopomocowej grupy wsparcia.

W ramach działania przeprowadzono 10 spotkań dla 32 BO podzielonych na 4 grupy – po 8 UP, które odbyły się w dniach:

 1. 9,10,11 sierpnia 2017
 2. 23,24,25 sierpnia 2017
 3. 6,7,8, września 2017
 4. 20,21,22 września 2017
 5. 4,5,6 października 2017
 6. 18,19,20 października 2017
 7. 21,22,23 czerwca 2017
 8. 28,29,30 czerwca 2017
 9. 12,13,14 lipca 2017
 10. 26,27,28 lipca 2017

Razem zostało przeprowadzonych zostało 60 godzin zegarowych zajęć dla każdej grupy – łącznie w czterech grupach przeprowadzono 180 godzin zegarowych zajęć.

Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych.

Podzielono Beneficjentów na poszczególne kursy zawodowe,

Oraz przeprowadzono następujące kursy:

 1. Kurs obsługi komputera i programów biurowych - 1 grupa w terminie 13-24 listopada 2017. W kursie uczestniczyło 7 BO.
 2. Kurs Kulinarny - 1 grupa w terminie 13-24 listopada 2017. W kursie uczestniczyło 5BO.
 3. Kurs Kulinarny - 1 grupa w terminie 27 listopada 15 grudnia 2017. W kursie uczestniczyło 4BO.
 4. Kurs kulinarny - 1 grupa w terminie 15-26 stycznia 2018. W kursie uczestniczyło 4 BO.
 5. Kurs obsługi komputera i programów biurowych - 1 grupa w terminie 12-23 marca 2018. W kursie uczestniczyło 5 BO.

Promocja i zarządzanie projektem - nadzór i sprawozdawczość.

Na bieżąco organizowane były spotkania z pracownikami projektu i monitoring Projektu. Zakupiono tabliczkę informacyjną na drzwi ze stosownym logo w ramach promocji projektu oraz koszulki. Zaprojektowano i wydrukowano kalendarze na 2018 rok, które przekazano BO oraz organizacjom współpracującym z Fundacją Fuga Mundi Na każdych materiałach i dokumentach projektowych umieszczane były stosowne adnotacje o źródle finansowania i loga PFRON.