Fundacja Fuga Mundi realizuje II edycję Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016  - Kurs na samodzielność,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Realizacja projektu w II okresie przewidziana jest od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r. a jego adresatami jest 40 osób przede wszystkim o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do 10% z lekkim stopniu) zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
 3. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli ich cele oraz formy realizacji wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
 4. odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do realizacji działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia oraz zwiększenia samodzielności i niezależności społecznej i zawodowej,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
 6. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 7. inne określone w Regulaminie projektu.

W ramach projektu jego Uczestnikom oferujemy bezpłatne:

 • ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne,
 • poradnictwo prawne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej i wyjazdowej,
 • kursy zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.