Fundacja Fuga Mundi w partnerstwie z Polską Fundacją Rozwoju realizuje projekt pn. „Kuźnia aktywności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych biernych zawodowo.

Termin realizacji Projektu „Kuźnia aktywności” zaplanowany został na okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku 18-67 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi/wsparcie:

1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu z tworzeniem ścieżki reintegracyjnej (4 godziny/osoba) – usługa ma na celu zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, ponadto ustalenie indywidualnej oceny zawodowej, predyspozycji i celów, poznanie mocnych i słabych stron Uczestnika, diagnoza potrzeb szkoleniowych ułatwiających podjęcie decyzji zawodowej Uczestnika Projektu i zwiększenie szans na zatrudnienie.

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym:

a) poradnictwo specjalistyczne (6 godzin/osoba) – działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (wybór trenerów w zależności od diagnozy indywidualnych potrzeb).

b) trening umiejętności społecznych (5 gr. – 24 godzin/grupa)–działania z zakresu poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

3. Pośrednictwo pracy - usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym (6 godzin/osoba)-Przez cały okres udziału w projekcie Uczestnicy będą mogli korzystać z usług pośrednictwa pracy, co umożliwi efektywny proces zmiany sytuacji zawodowej i uzyskanie zatrudnienia. Usługa obejmie badanie umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań Uczestnika Projektu względem potencjalnego zatrudnienia, a także analizę zdobytego doświadczenia zawodowego w zawodzie w ramach, którego ukończył szkolenie. Uczestnik Projektu otrzyma wstępne oferty stażu i pracy odpowiadające ww. warunków i ukończonemu szkoleniu oraz zostaną podjęte działania w celu zainicjowania spotkania (rozmowy kwalifikacyjnej) na szczeblu Uczestnik Projektu – potencjalny pracodawca. Uczestnik otrzyma również kompleksową pomoc i wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opracować CV i list motywacyjny.

4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

 • Kucharz (2 grupy x 10 osób x 136h- 17 dni)- szkolenie zakończy się egzaminem organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą.
 • Robotnik budowlany/Pracownik gospodarczy/Portier dozorca (1 grupa x 10 osób x 96h-12 dni)- szkolenie zakończy się egzaminem po którym Uczestnicy otrzymają certyfikat VCC lub równoważny.
 • Opiekun osób starszych (1 grupa x 10 osób x 96h-12 dni)- szkolenie zakończy się egzaminem po którym Uczestnicy otrzymają certyfikat VCC lub równoważny.
 • Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera (2 grupy z 10 osób x 96h- 12 dni) - po zakończeniu szkolenia Uczestnicy przystąpią do egzaminu ECDL BASE

5. Wysokiej jakości staże zawodowe (3-4 miesiące/osoba) – 55 z 60 Uczestników Projektu odbędzie trzy-czteromiesięzne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z Uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (ok. 6,61 zł/h netto, razem ok. 899,02 zł za 136h i ok. 634,56 zł. za 96h),
 • stypendium stażowe (ok. 991,69 zł netto/miesiąc),
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć,
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy),
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,
 • materiały szkoleniowe (długopis, notatnik),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy,
 • pokrycie kosztów egzaminów,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich.

 Chętnych do udziału zapraszamy do kontaktu:

Adres biura projektu:

ul. Hutnicza 20B
20-218 Lublin

tel: 81 534-26-01

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.