Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2020 r. rozpoczęła realizację II edycji Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia II", którego celem zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie…

 

Adresatami Projektu jest 116 osób, w tym 36 osób w I edycji, i po 40 osób w II i III edycji. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do 10% z lekkim stopniu) zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2019 r. - 31.03.2022 r.

Ø  I edycja 01-04-2019 do 31-03-2020 r.,

Ø  II edycja 01-04-2020 do 31-03-2021 r.,

Ø  III edycja 01-04-2021 do 31-03-2022 r.,

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

Ø  Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym i/ lub umiarkowanym i/ lub lekkim (do 10% BO) stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Ø  Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego.

Ø  Nieuczestniczenie równocześnie w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się.

Ø  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją Projektu, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością przekazywanych do PFRON, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Ø  Złożenie kompletu podpisanych i wypełnionych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Ø  Po zakwalifikowaniu - podpisanie deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.

W RAMACH PROJEKTU JEGO UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNE:

  • ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne,
  • poradnictwo prawne i psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe,
  • warsztaty aktywizacji społecznej (stacjonarne i wyjazdowe),
  • zajęcia w ramach samopomocowej grupy Wsparcia,
  • warsztaty nabywania praktycznych umiejętności zawodowych (informatyczne, kulinarne, gospodarczo-porządkowe, brukarskie, budowlane i inne wg potrzeb).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE – II EDYCJA

Ø  kwiecień 2020 –czerwiec 2020 - Rekrutacja Beneficjentów ostatecznych do projektu

Ø  kwiecień 2020 – marzec 2021 - Organizacja i przeprowadzenie. indywidualnych zajęć wspierających rozwój osobisty (poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe)

Ø  kwiecień 2020 – marzec 2021 - Organizacja i przeprowadzenie. grupowych warsztatów aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz zajęć samopomocowej grupy wsparcia

Ø  maj 2020 – marzec 2021 - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów nabywania praktycznych umiejętności zawodowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, z dnia 24-09-2018 r. Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na brak miejsc zapisy przyjmowane są do III edycji Projektu.