Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-06-2020 r. do 31-12-2022  r. realizuje projekt „Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej”, będący elementem "Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020", dofinansowany przez Gminę Lublin-miasto na prawach powiatu.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym dla ok. 30 niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych dzieci, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej...

Adresatami projektu są niesamodzielne, pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Lublina.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:
a) Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób pełnoletnich i orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci.
b) Zamieszkiwanie na terenie miasta Lublina.
c) Nieuczestniczenie równocześnie w innych projektach dofinansowanych ze środków Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w ramach "Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020",, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się.
d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją Projektu, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością przekazywanych do Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu , zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
e) Złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,  w tym „Karty zgłoszenia do projektu”

USŁUGI ASYSTENCKIE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAĆ:
a) towarzyszenie i wspieranie przy: załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji,
b) pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów czy szkoleń, kultu religijnego (wyłączając wspieranie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy i nauki),
c) wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla osób niepełnosprawnych,
d) pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

e) inne czynności uzgodnione pomiędzy Fundacją a asystentem związane z indywidualnymi potrzebami Beneficjenta,

Osoby zainteresowane usługami asystenckimi zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01w godz. 10.00-16.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia dokumentacji projektowej.


Załączniki:

1.      Wniosek pełnoletniej niepełnosprawnej osoby
2.      Wniosek rodzica/ opiekuna na usługi asystenckie dla dziecka do 18 roku życia