Fundacja Fuga Mundi realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020 oraz 2021, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez realizację usług asystenckich.

Adresatami Programu jest 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne, w tym co najmniej 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.
Realizacja Programu na zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb, prowadzić do poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, umożliwić im jak najbardziej niezależne życie, a także zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, wydarzenia kulturalne, religijne, rozrywkowe, sportowe itp.. Realizowane usługi umożliwią osobom niepełnosprawnym bardziej niezależne życie, większą samodzielność oraz stworzą warunki do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi ułatwią osobom niepełnosprawnym pokonywanie różnych barier występujących w otoczeniu i społeczeństwie a także stworzą możliwości niezależnego życia, wykształcą samodzielność życiową oraz stworzą warunki do podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, itp.

Usługi asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, w szczególności mogą polegać na pomocy w:

·    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia rozrywkowe, społeczne, sportowe, itp.),

·    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

·    załatwianiu spraw urzędowych,

·    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

·    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp.),

·    wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Sposób, zakres i forma realizacji usługi asystenta będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, na rzecz której będzie świadczona. W godzinach realizacji usług asystenta w ramach Programu nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł. Usługi asystenckie będą świadczone przez doświadczony personel spełniający wszystkie wymagania zawarte w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, w tym będą to osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

·     asystent osoby niepełnosprawnej,

·     opiekun osoby starszej,

·     opiekun medyczny,

·     posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

·     wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W ramach Programu usługi asystenta nie będą świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu - zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Rekrutacja uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dokonywana będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu stanowiącej zał. nr 3 oraz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej. Dokumenty należy złożyć w Biurze projektu, przesłać pocztą tradycyjna lub elektroniczną.

Biuro Projektu:
Fundacja Fuga Mundi
ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
tel. 81 534 26 01

Załącznik:

 1. Karta zgłoszenia do Programu zgodnie z jej wzorem będącym zał. nr 3 do Programu

Ze względu na sytuację epidemiczną preferowany jest korespondencyjny oraz zdalny system komunikacji, w tym przesyłania formularzy zgłoszeniowych do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są tylko na listę rezerwową.