Fundacja Fuga Mundi, w partnerstwie z Fundacją Szlachetne Zdrowie, realizuje projekt „Szansa na zmiany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (RPLU.11.01.00-06-0030/20), w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób (33K; 27M) wykluczonych/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bez zatrudnienia (biernych zawodowo i bezrobotnych), w tym min. 22 osoby z niepełnosprawnościami, min. 12 osób o niskich kwalifikacjach, min. 30 beneficjentów pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, z terenów Subregionu Bialskiego woj. lubelskiego (tj. m. Biała Podlaska oraz powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski - wśród nich co najmniej 33 osoby (18K;12M) objętych wsparciem w projekcie zamieszkuje na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych). Projekt obejmuje realizację ścieżki reintegracyjnej obejmującej formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa / wykluczenia społecznego.

Oferowane działania w ramach projektu:

 • diagnoza potrzeb uczestników oraz trening umiejętności społecznych dla 60 UP,
 • indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego dla 60 UP
 • pośrednictwo pracy dla 60 UP
 • szkolenia z kompetencji kluczowych – ICT dla 40 UP
 • kursy zawodowe dla 60 UP
 • stypendium szkoleniowe dla 60 UP
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy (w tym badania lekarskie, ubezpieczenie NNW) dla 33 UP
 • asystent ON
 • materiały dydaktyczno-biurowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • miejsca spotkań, szkoleń i staży oraz biuro projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dzięki indywidualnie dopasowanej ścieżce reintegracji w projekcie, uzyskasz kompetencje niezbędne do wykonywania pracy zawodowej dostosowanej do Twoich predyspozycji i możliwości. Otrzymasz zaświadczenie, bądź certyfikat, potwierdzający uzyskane przez Ciebie kompetencje i/lub kwalifikacje.

Biuro Projektu:
Fundacja Fuga Mundi
ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
tel. 81 534 26 01

Rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym od lipca 2021 r.

Więcej informacji pod nr tel.: 791-980-242.

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROGRAMIE AKTYWIZACYJNYM!

 

Załączniki:
1.  Formularz zgłoszeniowy do projektu Szansa na zmiany
2.  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
3.  Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta ubezpieczonej osoby
4.  Harmonogram realizacji wsparcia 1
5.  Harmonogram realizacji wsparcia 2
6 Harmonogram realizacji wsparcia 3
7.  Harmonogram realizacji wsparcia 4
6.  Harmonogram realizacji wsparcia 5

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik pozostający bez zatrudnienia zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem:


 Wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej US-7

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/wnioski-ubezpieczonego/-/publisher/details/1/wniosek-us-7/US_7


Wartość Projektu: 1 032 654,58 PLN


Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 877 756,39 PLN

 

projekt restart baner