Utworzono dnia 01-04-2021

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-04-2021 r. do 31-03-2022 r. realizuje projekt „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09-10-2020 r., Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 24 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

  • Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym i/ lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
  • Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego.
  • Nieuczestniczenie równocześnie w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją Projektu, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością przekazywanych do PFRON, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
  • Po zakwalifikowaniu - podpisanie deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.

Adresatami projektu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zamieszkałe zgodnie z KC na terenie województwa lubelskiego, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Rekrutacja uczestników do projektu dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w Karcie zgłoszenia do projektu, w której Kandydat do projektu będzie podawał informacje podlegającej ocenie w procesie rekrutacji.

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia do projektu „asystent osoby niepełnosprawnej”
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „asystent osoby niepełnosprawnej”
3. Oświadczenie  beneficjenta projektu  Pn. ,,asystent osoby niepełnosprawnej” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Regulamin świadczenia wsparcia w ramach projektu „asystent osoby niepełnosprawnej”