Fundacja Fuga Mundi informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2024 r. ale z kwotą o 36% mniejszą niż wnioskowano w ofercie.

Zgodnie z ofertą adresatami Programu jest 28 dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne, w tym co najmniej 90% Uczestników Programu (UP) będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby
z niepełnosprawnością sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Realizacja Programu na zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb, prowadzić do poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, umożliwić im jak najbardziej niezależne życie, a także zaangażowanie
w życie społeczne, zawodowe, wydarzenia kulturalne, religijne, rozrywkowe, sportowe itp.. Realizowane usługi umożliwią osobom niepełnosprawnym bardziej niezależne życie, większą samodzielność oraz stworzą warunki do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi ułatwią osobom niepełnosprawnym pokonywanie różnych barier występujących w otoczeniu i społeczeństwie a także stworzą możliwości niezależnego życia, wykształcą samodzielność życiową oraz stworzą warunki do podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, itp.


Realizacja usług asystenckich polegać będzie na świadczeniu pomocy niesamodzielnym osobom niepełnosprawnym, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, w szczególności mogą polegać na pomocy w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla UP,

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z UP w wybrane przez niego miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

 
Zgodnie z ofertą usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a szczegółowy zakres czynności, które może wykonywać asystent w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 4 do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

 Asystenci będą posiadać niezbędne kwalifikacje i umiejętności do właściwej realizacji zlecenia, spełnia w tym zakresie wymogi zawarte w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, w tym:

a) posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub

b) posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym także doświadczenie zawodowe, udzielanie Wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, lub

c) być osobą wskazaną przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także:

a) zaświadczenie o niekaralności oraz

b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

c) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystent nie może świadczyć usług dla osób z najbliższej rodziny, szczególności usługi asystenckie nie będą świadczone przez opiekunów prawnych oraz na rzecz rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, dziadków, teściów, macochy, ojczyma lub gdy faktycznie zamieszkuje razem z Uczestnika Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł. Asystent nie może realizować usługi asystencji osobistej dla więcej niż 1 UP w tym samym czasie.

Rekrutacja uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, dokonywana będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu stanowiącej zał. nr 3 oraz wymagane jest przesłanie aktualnego orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem UP/ opiekuna prawnego oraz stosownych załączników. Dokumenty należy złożyć w Biurze projektu, przesłać pocztą tradycyjna lub elektroniczną.

Biuro Projektu:
Fundacja Fuga Mundi
ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
tel. 81 534-26-01

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia - zał. nr 3 do Programu

2. Zakres czynności - zał. nr 4 do Programu

3. Klauzula RODO - zał. nr 12 do Programu

4. Oświadczenia UP

Informujemy, że możliwy jest korespondencyjny oraz zdalny system komunikacji, w tym przesyłania dokumentów rekrutacyjnych do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że z powodu przyznania mniejszej dotacji na realizację Programu w 2024 r. nie wszystkie osoby korzystające z usług asystenckich w ramach wcześniejszych edycji Programu, zostaną zakwalifikowane lub gdy zostaną zakwalifikowane zmniejszony zostanie zakres godzinowy usług asystenckich.

Szczegółowe decycje dotyczące realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” –edycja 2024, przedstawione zostaną po podpisaniu umowy na dofinansowanie Programu.

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są tylko na listę rezerwową.