Fundacja Fuga Mundi od lutego 2020 r. rozpoczęła realizacje projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, którego celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), przez 1000 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami województwa lubelskiego, poprzez realizację cyklu szkoleń z tego zakresu.

 

Główne działania projektowe to realizacja szkoleń ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. Projekt będzie realizowany będzie do 31.12.2021r. a rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

Grupa docelowa to  1000 osób niepełnosprawnych (580K, 420M), dla których w zależności od wieku przewidziano różne moduły szkoleniowe, w tym osoby:

  •          18-34 lata – 200 osób, czyli 20 grup (116K i 84M) – moduł szkoleniowy 1 (M1)
  •          35-43 lata – 300 osób, czyli 30 grup (174K i 126 M) – moduł szkoleniowy 2 (M2)
  •          44-64 lata – 400 osób, czyli 40 grup(232 K i 168 M) – moduł szkoleniowy 3 (M3)
  •          pow. 65 lat – 100 osób, czyli 10 grup (58 K i 42 M) – moduł szkoleniowy 4 (M4)

Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie, które Kandydaci muszą spełniać łącznie na dzień składania zgłoszenia oraz podpisywania deklaracji i umowy dotyczącej uczestnictwa w Projekcie aby mogli zostać zakwalifikowani do projektu:

a)       są osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, oznaczające osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).

b)       zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, wg przepisów Kodeksu Cywilnego,

c)       mają 18 lat lub więcej,

d)       posiadają niskie kwalifikacje informatyczne,

e)       złożą zgłoszenie do udziału w Projekcie,

f)        zaakceptują regulamin udziału w Projekcie,

g)       wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

h)       podpiszą deklaracje uczestnictwa w Projekcie i inne wymagane dokumenty.

 

Fundacja Fuga Mundi zakłada realizację szkoleń przez 10 dni po 4 godz. dziennie w każdej grupie, w systemie jedno lub dwuzmianowym, tj. grupa przedpołudniowa oraz popołudniowa, ale na wniosek Uczestników projektu możliwe będzie zwiększenie dziennej liczby zajęć ale nie więcej niż do 8 godz., co tym samym zmniejszy odpowiednio liczbę dni szkoleniowych.

 

Biuro projektu:

FUNDACJA FUGA MUNDI, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin

Tel: 81 534 26 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki: