dobre praktyki okładka

Projekt Infostradą do e-pracy

"DOBRE PRAKTYKI" Dziesięć najlepszych przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarzadowe.

Fundacja Fuga Mundi została zauważona miedzy innymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który nagrodził nas w konkursie na "najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

 

dobre praktyki dyplomdobre praktyki figurka 1dobre praktyki figurka 2dobre praktyki figurka 3

 

Nazwa, adres, telefon kontaktowy.

Fundacja Fuga Mundi
Organizacja pożytku publicznego
ul. Peowiaków 12, 20 - 007 Lublin
tel. (0-81) 534-82-90, fax (0-81) 534-82-95
http://www.ffm.pl, e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rys historyczny Fundacji Fuga Mundi.

Fundacja Fuga Mundi jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Została utworzona w 1995 r. z inicjatywy osób niepełnosprawnych.

Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Fundacja współpracuje z administracja publiczną. M.in. na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego w 2000 r. w Fundacji powstały dwa programy: Infostrada bez Barier i Asystent Osoby Niepełnosprawnej, wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Przedstawiciele Fundacji są członkami Wojewódzkiej i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Fundacja współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi z całego terenu województwa lubelskiego. Fundacja jest członkiem organizacji parasolowej Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Fundacja Fuga Mundi pomyślnie zrealizowała szereg projektów, finansowanych z różnych źródeł.

Tytuł konkursowego przedsięwzięcia.

"Infostradą do e-pracy - zwiększanie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość".

Cel przedsięwzięcia.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji informatycznych osób ze znacznym i umiarkowanych stopniem niepełnosprawności, w tym zamieszkałych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz zwiększenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy w formie podjęcia pracy najemnej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Opis przedsięwzięcia.

W ramach projektu podjęto trzy główne działania:

Utworzenie agencji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzono szkolenia w formie stacjonarnej i nauczania na odległość w zakresie umiejętności informatycznych, poszukiwanych na rynku pracy.

Wprowadzono uczestników projektu na rynek pracy (zorganizowano praktyki i staże zawodowe, miejsca pracy).

Proces nauczania obejmował łącznie 500 godzin szkoleń, w tym:

400 godzin szkoleń informatycznych: 200 godz. w formie nauczania na odległość, 200 godz. w formie nauczania tradycyjnego.

50 godzin treningu psychologicznego pn. "kurs inspiracji" - dla każdego uczestników został przygotowany indywidualny plan działania na rynku pracy.

50 godzin szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach utworzonej agencji zatrudnienia zostały zorganizowane trzymiesięczne staże pracy dla 12 najlepszych uczestników procesu kształcenia. Staże były okazją do nabycia doświadczenia na stanowisku pracy, ale również znacznie zwiększyły prawdopodobieństwo zatrudnienia tych osób. Staże były formą nagrody za osiągane wyniki. Trzy miesiące stażu zawodowego to czas na stworzenie kapitału doświadczenia pracowniczego, wykazanie się zdobytymi umiejętnościami, zapoznanie się z oczekiwaniami pracodawców, wreszcie zdobycie zatrudnienia lub założenie własnej firmy.

Pomysł na przedsięwzięcie.

Zrealizowany projekt był kontynuacją wieloletniej działalności Fundacji w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Od samego początku istnienia Fundacji prowadzimy szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zastosowane metody i sposób wdrażania projektu sprawdziły się w już zrealizowanych projektach.

Okres realizacji.

Początek realizacji projektu: 30 listopada 2004 r.

Koniec realizacji projektu: 30 wrzesień 2005 r.

Wysokość zaangażowanych środków źródło ich pochodzenia.

L.p Pochodzenie środków Wysokość Nazwa instytucji
1. Unijne 98 127,77 Eur Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PHARE 2002
2. Prywatne 40 tys. PLN Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.

Wieloletnie doświadczenie Fundacji Fuga Mundi Mundistanowiło swego rodzaju przygotowanie do realizacji projektu. Realizacja została rozpoczęta zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu.

Obszar, na którym przedsięwzięcie było realizowane.

Projekt był realizowany w Województwie Lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem terenów małomiasteczkowych i wiejskich.

Charakterystyka osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zwłaszcza niepełnosprawne kobiety, pozostające na bezrobociu lub poszukujące pracy. Grupę docelową tworzyły 24 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby zgłaszające się do projektu musiały spełnić następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;
 • Co najmniej średnie wykształcenie;
 • Brak przeciwwskazań do pracy z komputerem potwierdzone opinią lekarska;
 • Status poszukującego pracy lub bezrobotnego stwierdzony stosownym zaświadczeniem z urzędu pracy;
 • Posiadanie podstawowych umiejętności obsługi komputera;
 • W przypadku podobnych umiejętności informatycznych i spełnienia innych kryteriów, preferowane były osoby z obszarów małomiasteczkowych i terenów wiejskich;
 • W przypadku podobnych umiejętności informatycznych i spełnienia innych kryteriów, preferowane były niepełnosprawne kobiety.

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia.

Osoby niepełnosprawne należą do tzw. grupy ryzyka, którą cechuje niekorzystne położenie i dyskryminacja w zatrudnieniu na rynku pracy. W Polsce jest 4.158 tys. osób niepełnosprawnych, z czego 2 431 tys. (tj. 58.5%) jest w wieku produkcyjnym. Większość z nich (83%) jest bierna zawodowo (Analiza i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, BON Warszawa 2004). Jest to sytuacja znacznie gorsza niż w krajach UE. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 20 do 64 lata w Polsce wynosi 20,8%, podczas gdy średnia UE - 40% (Eurostat 2003, dane z roku 2002). Osoby niepełnosprawne pierwsze wypadają z rynku pracy i ostanie wracają, przez to są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Tylko ok. 4% osób niepełnosprawnych posiada wykształcenie wyższe - powoduje to, że grupa ta nie posiada wykształconych liderów, również liderów organizacji pozarządowych, którzy mogliby zadbać o interesy tej grupy. W związku z niskim poziomem wykształcenia niewiele osób niepełnosprawnych piastuje odpowiedzialne i decyzyjne funkcje w administracji publicznej rządowej i samorządowej. Przekłada się to bezpośrednio na niski poziom zainteresowania problematyką osób niepełnosprawnych w samorządach lokalnych - problematyka ta traktowana jest jako ostatnia w kolejce palących problemów społecznych do rozwiązania.

Osoby niepełnosprawne przede wszystkim wymagają wsparcia w zdobyciu adekwatnych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji oraz pomocy w wejściu na rynek pracy. Aktywność zawodowa, oprócz wymiaru ekonomicznego, posiada kapitalne znaczenie psychologiczne i społeczne. Buduje poczucie kompetencji osobistej i więzi społeczne. Adekwatne kwalifikacje są głównym instrumentem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy. Natomiast kształcenie na odległość i telepraca to formy edukacji i pracy, które w szczególny sposób odpowiadają na potrzeby osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Kształcenie na odległość i telepraca znosi ograniczenia architektoniczne i geograficzne (zamieszkanie w małych miasteczkach i na wsiach), które znacznie obniżają aktywność osób niepełnosprawnych.

Dotychczasowy system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyczerpał w znacznej mierze swoje możliwości, jest relatywnie kosztowny i mało skuteczny, zwłaszcza na otwartym rynku pracy. Z usług poradnictwa zawodowego oferowanych w powiatowych urzędach pracy korzystało w 2002 roku jedynie 8,5 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych (tj. 9,2% ogółu osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w 2002 r.). Z najważniejszych dla osób niepełnosprawnych form doradztwa, tj. poradnictwa indywidualnego i badań testowych, korzystało odpowiednio 7,6% i 0,67% ogółu zarejestrowanych w 2002 r. Istnieje ogromna potrzeba stworzenia działań innowacyjnych i komplementarnych wobec istniejącego systemu. Organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych stanowią niewykorzystany potencjał w tym zakresie. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwarza możliwość instytucjonalnego wprowadzenia nowych podmiotów w obszar usług rynku pracy, w tym usług dla osób niepełnosprawnych.

Projekt odpowiadał na zidentyfikowane problemy.

Sposób rekrutacji uczestników.

Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem naboru w grupie docelowej. Nabór był dwuetapowy. Został przeprowadzany przez informatyka, psychologa oraz pośrednika pracy pod kierunkiem kierownika projektu.

Rekrutacja prowadzona była w całym Województwie Lubelskim poprzez:

 • urzędy pracy
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki pomocy społecznej, pracowników społecznych.

Nabór prowadzono w czterech głównych punktach:

 • Lublin - siedziba Fundacji Fuga Mundi,
 • Zamość - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Biała Podlaska - siedziba Starostwa Powiatowego,
 • Chełm - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy.

Proces kwalifikacyjny przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył kwestii formalnych tj.; wypełnienie arkusza personalnego, kompletowanie niezbędnych dokumentów warunkujących uczestnictwo w dalszej kwalifikacji. W drugim etapie sprawdzano wiedzę teoretyczną i praktyczne, jej zastosowanie w zakresie podstawowej obsługi komputera. Zgłosiło się więcej osób niż byliśmy w stanie przyjąć. Postępowanie kwalifikacyjne pozwoliło jednak wyłonić 24 najlepsze osoby spośród 80 zgłoszeń.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy: lubelską i regionalną. W grupie lubelskiej znajdowały się osoby z Lublina i okolic w promieniu 40-50 km. Natomiast w grupie regionalnej - osoby z całego województwa.

Ostatnim etapem, ale równie ważnym było podpisanie z wybranymi uczestnikami projektu umowy zobowiązującej ich do uczestnictwa w całym szkoleniu.

Monitoring uczestników po zakończonym przedsięwzięciu.

Uczestnicy projektu są monitorowani po zakończeniu realizacji projektu.

Czy przedsięwzięcie jest kontynuowane.

Projekt jest kontynuowany w ramach projektu pt. "Mapa drogowa do pracy", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.4. SPO RZL), Programu PHARE 2003 - Aktywne formy zwalczania bezrobocia; Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem, dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Programu PFRON pt. "PARTNER 2006 - wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe".

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej: www.praca.ffm.pl

Napotkane problemy i sposoby ich rozwiązywania.

a). W trakcie planowania.

Problem Sposób rozwiązania
Błędne założenia, co do liczby osób chętnych do udziału w projekcje w niektórych mniejszych miastach województwa. Dobranie osób do grup z miast, w których było więcej zgłoszeń.
Błędne założenie, co do ogólnej liczby osób chętnych do udziału w projekcje. Zakładana liczba osób chętnych 100-150. Spośród 80 zgłoszeń wyłoniono 24 osoby zakwalifikowane do dwóch grup.
Zbyt krótki okres czasu zaplanowany na przeprowadzenie szkoleń informatycznych (duża intensywność zajęć) . Indywidualne, dodatkowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

b). W trakcie realizacji.

Problem Sposób rozwiązania
Niski poziom umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym reprezentowany przez osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu "Infostradą do e-pracy". W wyniku tego byliśmy zmuszeni obniżyć poziom wymagań, aby stworzyć pełne grupy.
Słaba motywacja lub jej brak u części uczestników do aktywizacji zawodowej. Często objawiało się to w formie mechanizmów obronnych i negacji proponowanej im pomocy. Zwiększenie usług doradczych i psychologicznych skierowanych do beneficjentów.
Trudności związane ze zbyt krótkim czasem przeznaczonym na obszerny program szkoleń. Kursanci zgłaszali, iż program jest przepełniony wieloma trudnymi zagadnieniami, które trzeba zrealizować w krótkim czasie. Nie pozwala to na gruntowne przyswojenie zdobytej wiedzy, ponieważ rozpoczynany jest następny temat. Indywidualne, dodatkowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.
Na egzamin końcowy nie zgłosił się jeden z uczestników szkoleń nie podając przyczyny. Nie odpowiadał na e- maile i telefony, odrzucił dwie propozycje praktyk zawodowych. Był negatywnym liderem grupy, powodował jej dezorganizację. Po wielokrotnych próbach znalezienia wspólnego rozwiązania pojawiających się trudności zrezygnowano ze współpracy z nim.
W trakcie poszukiwania praktyk i staży wystąpiły problemy z doborem osób do większych firmach. Duża część pracodawców odmawiała przyjęcia praktykantów. Napotykane przeszkody od strony pracodawców:
 • Uprzedzenia natury mentalnej, panujące stereotypy nt. osoby niepełnosprawnej,
 • Brak wolnych miejsc pracy (wysoki wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim),
 • Wysokie wymagania, co do wykształcenia przyszłych pracowników
 • Brak wiedzy na temat możliwości dofinansowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej(np.: SOD)

Akcja informacyjno - promocyjna skierowana do pracodawców poprzez:

 • Indywidualne rozmowy z pracodawcami.
 • Ulotki
 • Kierowanie do wyspecjalizowanych instytucji

c). W trakcie rozliczania.

Problem Sposób rozwiązania
Różnice kursowe - dotacja przekazywana była po kursie przelewu, rozliczyć należało według kursu wydatkowania Konieczność pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł